Prawa autorskie EPI-USE

O NAS

Informacje o prawach autorskich

Grupa EPI-USE i jej podmioty stowarzyszone, zwane dalej EPI-USE, niniejszym upoważniają użytkownika do kopiowania dokumentów publikowanych przez EPI-USE w Internecie wyłącznie do niekomercyjnego użytku w organizacji użytkownika. W zamian użytkownik zgadza się zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności zawarte w każdej kopii takich dokumentów.

Każdy indywidualny dokument opublikowany przez EPI-USE w Internecie może zawierać inne informacje o prawach autorskich i informacje o prawach własności odnoszące się do tego indywidualnego dokumentu. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego EPI-USE lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z praw autorskich EPI-USE. Należy zauważyć, że każdy produkt, proces lub technologia w tych dokumentach jest przedmiotem innych praw własności intelektualnej, które EPI-USE zastrzega i które nie mogą być licencjonowane w ramach niniejszej umowy.

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Znaki towarowe

EPI-USE, logo EPI-USE, EPI-USE Labs, logo EPI-USE Labs, groupelephant. com, Data Sync Manager, Query Manager, Document Builder, Variance Monitor, Object Sync, Client Sync, Data Secure, SData Disclose, Data Redact, Data Retain, System Builder, Tax Analyser, Pay Recon, Advanced Time Process Manager, Client Central, HR Central, Archive Central, Support Central, Cenoti, Cryptographic Library, PRISM, Transformation without Re-implementation oraz inne nazwy produktów i slogany są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy EPI-USE Systems Limited w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, RPA, Australii, Korei Południowej i innych krajach.

Wszystkie nazwy produktów, znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Wszystkie nazwy firm, produktów i usług publikowane przez EPI-USE w Internecie służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych.

Dokumenty i pliki do pobrania

Informacje zawarte w dokumentach i plikach, które można pobrać z tej strony internetowej, w tym w e-bookach, broszurach i materiałach marketingowych, służą wyłącznie celom informacyjnym, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Krajowe specyfikacje produktów mogą się różnić i mogą obowiązywać dodatkowe warunki.

EPI-USE może posiadać patenty lub oczekujące wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące przedmiot tych dokumentów.

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI